"En kompetent blick utifrån kan ge nya perspektiv"

"En kompetent blick utifrån kan ge nya perspektiv"

I en styrelse, i en ledningsgrupp eller i verksamheten i stort kan det finnas "blindspots", d v s brister och utmaningar, men också möjligheter, som förbises på grund av bl a organisationsstruktur samt invanda roller, rutiner, beteenden och relationer både mellan verksamhetsenheter och enskilda medarbetare.

En genomlysning, en assessment, utförd av en utomstående person med rätt bakgrund kan leda till identifiering av presumtiva problem men också potentiella framgångsfaktorer.

Att tidvis ta hjälp utifrån med en genomlysning, allmän eller specifik, för att säkerställa att verksamheten fungerar bra kan ses som lika naturligt som att besiktiga bilen regelbundet.

Läs mer om de tjänster Quaesita kan erbjuda!

VÅR VERKSAMHET

RÄTT LEDARSKAP

 

ORGANISATION

 

DUE DILIGENCE

 

STARTA / FÖRÄNDRA

RÄTT LEDARSKAP

Grundläggande för vår verksamhet är att kartlägga vad som kännetecknar framgångsrika företagsledningar i Sverige. En verksamhet blir sällan framgångsrik utan rätt ledare. Centralt för att ledarskap skall fungera optimalt är samspelet mellan ägare, styrelse och VD.

Quaesita arbetar med 3 olika assessments:

 • Assessment av ägare med fokus på ägardirektiv och filosofisk grund för verksamheten
 • Assessment av styrelse med tyngdpunkt på samsyn på uppdraget, gruppens kompetensmix samt samarbete med ägare och VD
 • Assessment av VD och ledningsgrupp med kartläggning av mandat och direktiv, kompetensmix samt samarbetsklimat

ORGANISATION

En definition av organisation enligt SAOB lyder: "Anordning varigenom arbete fördelaslämpligaste sätt och samarbete åstadkommes för uppnående av visst syfte."

Som del av en organisation blir det ofta väldigt tydligt vilka delar av den som fungerar och vilka som inte gör det, men det kan vara svårt att identifiera exakt var bristerna ligger och hur man kan komma tillrätta med dem. Quaesita erbjuder:

 • Kartläggning av nuvarande organisationsstruktur, både enskild verksamhet samt eventuell koncern
 • Identifiering av de konkreta problem och brister som medarbetare upplever i organisationen
 • Kultur och samarbetsklimat i organisationen
 • Konsekvensanalys vid oförändrad situation
 • Slutanalys och förslag till förändringar

DUE DILIGENCE

Dagligen sker samgåenden mellan företag i Sverige. Det kan t ex vara större bolag som köper upp mindre bolag, utländska bolag som köper svenska bolag eller vice versa, investerargrupper som köper företag eller mindre bolag som helt enkelt går samman.

Vid sammanslagningar och uppköp sker vanligen en s k "due diligence", d v s en total genomlysning av verksamheten. När andra kompetenta leverantörer hjälper till med t ex ekonomisk genomlysning och juridisk due diligence, kan Quaesita ge kompetent stöd vid:

 • Business Due Diligence med fokus på bl a G2M (go-to-market modell), kundbas, kontraktsupplägg, intäktsströmmar, säljorganisation och CRM strategier
 • Vi kan bistå köparna vid en sedvanlig Business DD eller säljarna vid en proaktiv/förberedande Business Due Diligence innan en försäljning planeras att ske
 • Organisationsgenomlysning där hela verksamhetens organiserade arbete kartläggs och analyseras med identifikation av eventuella brister eller överlapp

STARTA / FÖRÄNDRA

Många duktiga entreprenörer skulle kunna undvika vanliga fällor och missade möjligheter med hjälp av en erfaren rådgivare i en uppstartsfas. Med erfarenhet både från internationella storföretag samt egna verksamheter, har Quaesita den kompetens som flera mindre bolag skulle kunna gynnas av att ta del av.

För redan etablerade verksamheter kan våra tidigare nämnda assessments ibland leda till behov av förändringsarbete, mer eller mindre omfattande. Större förändringsprogram kräver ofta kompetent ledning, helst utifrån.

De konsulter som arbetar hos/med Quaesita som förändringsledare är samtliga erfarna inom företagsledning samt certifierade Change Managers hos Prosci, där bl a ADKAR metoden ingår. Utöver detta har vi även god kunskap om John Kotters 8-stegs modell.

Våra tjänster inom dessa områden är:

 • Facilitering vid startup-workshops för nyetablerade företag
 • Regelbunden rådgivning till grundare/entreprenörer hos startups
 • Förändringsledning av definierat förändringsprogram
 • Interimt ledarskap under en övergångsperiod i samband med stora förändringar i verksamheten, t ex vid sammanslagningar av företag

OM QUAESITA

Namnet Quaesita, som är pluralformen av latinets Quaesitum , betyder ”det man söker, de slutgiltiga målen”. Företagets firma speglar vår kärnverksamhet som är att hjälpa företag att optimera ledning och organisation för att kunna nå, eller helst överträffa, sina verksamhetsmål.

Verksamheten grundades 2017 av Michael Wolgsjö och har tidigare funnits parallellt med andra uppdrag. Sedan 2020 är Quaesita AB Michaels huvudsyssla. Senast kommer Michael från en roll som VD och koncernchef för ett börsnoterat teknikbolag och dessförinnan var han VD och koncernchef i den bolagsgrupp han själv var med och grundade 2008. Michael har haft företagsledande roller under snart 20 års tid och har i grunden en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Michael leder verksamheten inom Quaesita, men arbetar samtidigt väldigt nära frilansande konsulter och nära samarbetspartners.

aviary-image-1550831027049

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi arbetar och vilka tjänster vi kan stötta er verksamhet med.

E-post: info@quaesita.se

Tel: +46 (0)73 66 66 918

LinkedIn: Quaesita AB