"Rätt ledarskap för långsiktiga framgångar"

"Rätt ledarskap för långsiktiga framgångar"

Med rätt ledare menar vi att matchningen mellan uppdragsgivare, uppdraget och individen är optimal i alla aspekter. En bra ledare i fel miljö leder sällan till långsiktig framgång. 

Vanligast vid chefsrekryteringar är att fokus ligger på analys av kandidaten. Relativt sett läggs det mindre resurser på att kartlägga och informera om den miljö som den presumtiva ledaren skall verka i. Risken för missförstånd, missnöjen och täta VD-skiften blir därför påtaglig.

För att kunna säkerställa en långsiktigt lyckad rekrytering av VD krävs därför en mer omfattande uppdrags- och uppdragsgivaranalys. För detta ändamål kan vi inte förlita oss på teorier utvecklade i andra länder för årtionden sedan. Det krävs aktuella och kulturnära analyser och metoder!

Välkommen till Quaesita!

FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR

Grundläggande för vår verksamhet är att kartlägga hur framgångsrika ledare i svenska bolag tänker, vad som motiverar dem, vilka förutsättningar de behöver för att lyckas i sina uppdrag och vilka krav de ställer på sina uppdragsgivare.

Då Quaesitas fokus ligger på svensk företagsledning, är det på följande vis vi går tillväga i vår faktainsamling:

  • Vi granskar tillgänglig, aktuell, forskning inom området ledarskap i svenska bolag.
  • I egen regi och tidvis i samarbete med högskolor, bedriver vi ändamålsenlig research.
  • Vi genomför också bransch- och/eller företagsspecifika undersökningar inom ledarskap.

METODER FÖR REKRYTERING

Utifrån sammanställning och analys av framtagna fakta, skapar Quaesita metoder för professionella rekryterare att använda vid rekryteringsuppdrag. Dessa metoder och tillhörande verktyg har till syfte att optimera matchningen mellan uppdragsgivare, uppdraget samt ledare. Mer om dessa nedan.

  • Uppdragsgivare är oftast ägare och styrelse, men kan i förekommande fall vara koncernledning.
  • Uppdraget avser företagets verksamhet, den vision och plan som är fastställd för verksamheten samt den kultur och de arbetssätt som genomsyrar företaget.
  • Med ledare avses primärt VD eller koncernchef, där hen rapporterar till koncernledning eller styrelse. I vissa fall kan Quaesitas metoder användas vid rekrytering till andra ledande positioner.

KARTLÄGGNING OCH ANALYS

Svenska företag ställs ständigt inför nya utmaningar. I nuläget tampas många med att navigera sin verksamhet genom en svår pandemi. Med metoder framtagna utifrån forskning inom svenska företagsledningar, ökar sannolikheten för att rekryteringsarbetet av ledare blir framgångsrikt. Det handlar om att finna rätt matchning.

Quaesitas metoder kompletterar den ofta gedigna personanalys som genomförs på en tilltänkt ledare, genom att kartlägga och analysera både uppdragsgivaren samt uppdraget per se. För att få en rättvisande bild av vilken makromiljö ledaren kommer att verka i, genomförs kartläggningar med tillhörande gap-analyser av följande tre delar:

  • Bolagsstyrningen med fokus på ägare, ägardirektiv, styrelse med dess sammansättning och arbetssätt samt arbetsklimat i styrelsen.
  • Företagsledningen och dess organisation, arbetssätt, mandat och relation till styrelsen.
  • Företagskulturen inräknat både uttalad och upplevd kultur samt de värderingar som genomsyrar beteenden, förhållningssätt och det dagliga arbetet i företaget.

FÖRÄNDRINGSLEDNING

I samband med kartläggning och gap-analys hos uppdragsgivarna, kan behov avseende förändringsarbete framkomma. Eftersom Quaesita kan tolka den analys som gjorts bättre än utomstående part, faller det sig naturligt att vi också erbjuder vårt stöd i förändringsarbetet.

De konsulter som arbetar hos Quaesita som förändringsledare är samtliga erfarna inom företagsledning samt certifierade Change Managers hos Prosci, där bl a ADKAR metoden ingår. Utöver detta har vi även god kunskap om John Kotters 8-stegs modell.

OM QUAESITA

Namnet Quaesita, som är pluralformen av latinets Quaesitum , betyder ”det man söker, de slutgiltiga målen”. Företagets firma speglar vår kärnverksamhet som är att bedriva forskning och undersökningar i syfte göra rekrytering av ledare till svenska företag långsiktigt framgångsrikt för alla parter.

Verksamheten grundades i juni 2020 av Michael Wolgsjö. Senast kommer Michael från en roll som VD och koncernchef för ett börsnoterat teknikbolag och dessförinnan var han VD och koncernchef i den bolagsgrupp han själv var med och grundade 2008. Michael har haft företagsledande roller under snart 20 års tid och har i grunden en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Tillsammans med ett antal strategiska samarbetspartners, kommer Michael som VD och ansvarig för forskningsarbetet att leda verksamheten inom Quaesita.

Foto 2018-11-15 15 10 29

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi arbetar och vilka tjänster vi kan stötta er verksamhet med.

E-post: info@quaesita.se

Tel: +46 (0)73 66 66 918

LinkedIn: Quaesita AB

 

Scroll Up